Bert Ernste – Utrecht | São Paulo • weblog

Brazilië, West-Papua, media en meer

Archive for the ‘mondialisering’ tag

Wees woest!

one comment

Voorkant boekIn Frankrijk is een pamflet verschenen van de nu 93-jarige Stéphane Hessel, verzetsstrijder uit de tweede wereldoorlog. Hessel roept in een dertien pagina’s (met noten achttien) op tot verontwaardiging over het onrecht in de wereld. Het is opvallend dat deze oproep op de Franse lijsten van meest verkochte boeken staat (ruim anderhalf miljoen verkocht), juist nu veel mensen te onverschillig zijn of zich onmachtig voelen om de politiek te veranderen. Zie bijvoorbeeld hier.

Hessel herinnert aan de principes van het Franse verzet, die voortkwamen uit de verontwaardiging over het nazisme. Hij citeert onder meer uit de universele verklaring van de rechten van de mens die in die tijd werd opgesteld. Onverschilligheid is volgens hem de slechtste houding die je kunt hebben.

Hessel ziet goed dat het in ‘zijn’ tijd gemakkelijker was om te weten tegen wie je je verontwaardiging moest richten: tegen het nazisme en het kolonialisme. Nu is het zaak de grote verschillen tussen arm en rijk aan te pakken, de mensenrechten en de toestand van de planeet. Het pamflet kritiseert met name de behandeling van illegalen, de invloed van geld op de media, de uitholling van de verzorgingsstaat, de toestand van het onderwijs en Israels beleid ten aanzien van de Palestijnen. Hessel breekt nadrukkelijk een lans voor verzet met geweldloze middelen. Terrorisme werkt niet.

Het pamflet maakt helaas niet echt duidelijk hoe je de verontwaardiging moet kanaliseren. Het betoog is niet nieuw, maar het is opvallend dat het in Frankrijk blijkbaar een snaar heeft geraakt.

Fragmenten in het Engels:

Ninety-three years. I’m nearing the last stage. The end cannot be far off. How lucky I am to be able to draw on the foundation of my political life: the Resistance and the National Council of the Resistance’s program from sixty-six years ago….

The motivation that underlay the Resistance was outrage. We, the veterans of the Resistance movements and fighting forces of Free France, call on the younger generations to revive and carry forward the tradition of the Resistance and its ideas. We say to you: take over, keep going, get angry! Those in positions of political responsibility, economic power and intellectual authority, in fact our whole society, must not give up or let ourselves be overwhelmed by the current international dictatorship of the financial markets, which is such a threat to peace and democracy….

We must realize that violence turns its back on hope. We have to choose hope over violence—choose the hope of nonviolence. That is the path we must learn to follow. The oppressors no less than the oppressed have to negotiate to remove the oppression: that is what will eliminate terrorist violence. That is why we cannot let too much hate accumulate….

To you who will create the twenty-first century, we say, from the bottom of our hearts,
TO CREATE IS TO RESIST
TO RESIST IS TO CREATE.

Bron

I would like everyone – everyone of us – to find his or her own reason to cry out. That is a precious gift. When something makes you want to cry out, as I cried out against Nazism, you become a militant, tough and committed. You become part of the great stream of history … and this stream leads us towards more justice and more freedom but not the uncontrolled freedom of the fox in the hen-house.

It’s true that reasons to cry out can seem less obvious today. The world appears too complex. But in this world, there are things we should not tolerate… I say to the young, look around you a little and you will find them. The worst of all attitudes is indifference…

The productivist obsession of the West has plunged the world into a crisis which can only be resolved by a radical shift away from the ‘ever more’, in the world of finance but also in science and technology. It is high time that ethics, justice and a sustainable balance prevailed…

Bron

Meer commentaren

Written by Bert Ernste

maart 12th, 2011 at 8:22 pm

Rol Wereld Sociaal Forum uitgespeeld?

leave a comment

Gedurende de negen jaar sinds het eerste forum in Porto Alegre heeft de beweging veel aan kracht ingeboet. Het aantal deelnemers liep terug en ook in de media kreeg het WSF steeds minder aandacht. Tijdens het WSF van 2009 in Belém (Brazilië) waren er wel veel deelnemers, maar het oorspronkelijke doel een wereldforum te zijn, leek ver weg. Het was vooral een plek waar talloze Braziliaanse groepen zich presenteerden, zoals het blad Onze Wereld toen blogde vanuit Belém. Hoe sympathiek het ook mag zijn dat de vaak gemarginaliseerde inheemse bevolking van Brazilië en andere groepen zich kunnen manifesteren, de doelstelling van een andere, beter wereld te bewerkstelligen leek uit het zicht verdwenen.

Crisis
De crisis, die uitbrak in de financiële sector en daarna zijn sporen trok in de reële economie, leek een kans bij uitstek om het roer om te gooien. Overal in de wereld werd gespeculeerd over het einde van het kapitalisme, zoals wij dat kennen. Nu we iets verder zijn, is duidelijk dat we gewoon doorgaan op de ingeslagen weg met hooguit wat marginale maatregelen. Om het in goed Nederlands te zeggen: het is business as usual.

De banken zijn gered dank zij een enorme kapitaalinjectie opgebracht door de belastingbetalers. Aan die steun zijn vrijwel geen voorwaarden verbonden in de zin van meer zeggenschap door overheden, nieuwe regels voor de ondersteunde banken of iets dergelijks. Er is veel voor te zeggen dat zogenoemde systeembanken, die een centrale rol spelen in het betalingsverkeer, onder streng overheidstoezicht komen te staan, gezien die publieke rol (die het argument was waarom die banken niet mochten omvallen). President Obama lijkt op dit terrein alsnog iets te willen doen. Dat is rijkelijk laat en komt pas nadat de financiële sector al weer volop in de oude fouten was vervallen. Obama sprak Wall Street – tevergeefs – vermanend toe.

Het toezicht op de financiële sector, dat mede onder druk van een miljardenlobby in de Verenigde Staten de laatste tien, vijftien jaar zeer sterk was uitgehold, wordt nu slechts mondjesmaat aangescherpt.

De klimaattop in Kopenhagen was een fiasco, omdat de wereldleiders als de dood zijn om de economische groei te schaden. Ze zetten liever de toekomst van de planeet op het spel. Even was er onder klimaatactivisten en andersglobalisten de hoop dat de G20, de twintig belangrijkste landen in de wereld, door de aanwezigheid van Brazilië, India, China en Rusland een andere koers zouden gaan varen, die beter uit zou pakken voor minder ontwikkelde landen. Dat bleek te optimistisch. De nieuwe landen schikken zich gemakkelijk in het aangeboden pluche.

Volgens Immanuel Wallerstein moet de echte crisis zelfs nog komen. Hier zijn verwachtingen voor de nabije toekomst. Hij voorziet dat we voor een fundamentele keuze staan: of het neoliberale economische model dat de rijke landen op het Wereld Economisch Forum in Davos voorstaan, of het andersglobalisme van het Wereld Sociaal Forum, begonnen in Porto Alegre.

Andere wereld is mogelijk
Of die andere wereld tegen die verdrukking in inderdaad mogelijk is, zoals de slogan van het WSF stelt, is de vraag. Ideeën zijn er genoeg. Motieven om het roer om te gooien ook. Wie wil er niet een duurzame samenleving, die rekening houdt met het milieu, ofwel een wereld zonder vervuiling, zonder broeikaseffect, rekening houdend met de eindigheid van grondstoffen. Nog steeds worden milieukosten maar mondjesmaat doorberekend aan de bedrijven die ze veroorzaken. Het is meestal de overheid, dus de belastingbetaler, die opdraait voor het schoon maken van vervuilde rivieren, vervuilde grond en dergelijke.

Wie wil er niet een echt democratische wereld, waar we meer dan nu zeggenschap krijgen over het soort maatschappij waar we in leven: een die voorziet in de basisbehoeften, waar overheden zorg dragen voor de essentiële publieke diensten. Dat is in Nederland grosso modo wel in orde, maar in de meeste landen nog lang niet.

Daarvoor moeten we ook zeggenschap krijgen over de soort economie waar we in leven. Richten we die op steeds meer winst of primair op het produceren van producten en diensten die echt nodig zijn?

Tenslotte moet de financiële sector weer dienstbaar worden aan die maatschappelijke doelstellingen en niet een doel op zich nastreven: steeds meer winst, ongeacht of dat via woekerpolissen en andere vuige financiële producten gaat.

Voorstellen
Hoe die beter wereld te bereiken is onderwerp van discussie op het WSF in Porto Alegre. Susan George, bekend auteur op het gebied van honger en internationale schulden, doet daar een aantal concrete voorstellen:

  • Gedeeltelijke nationalisering van banken die overheidssteun kregen en deze banken dwingen om tegen kostprijs geld te lenen aan kleine en middelgrote, sociale en groene bedrijven om de overgang naar een duurzame samenleving te versnellen.
  • Werkgelegenheid creëren door groene infrastructurele projecten, gefinancierd door speciale aandelen uit te geven. In Europa betekent dat een ingrijpende verandering van de Europese Centrale Bank.
  • Een echt debat over beperkingen van inkomens. Als de laagst betaalden 100 krijgen, wat moet dan het plafond zijn voor de hoogst betaalden? 500? 1000? 10.000?
  • Afschaffen van belastingparadijzen en het instellen van belastingen op internationale financiële transacties. Minstens een deel van de opbrengsten zou ten goede moeten komen aan klimaatinspanningen in arme landen. Stel opnieuw een belasting in op grote vermogens / inkomens en gebruik de opbrengsten voor openbare diensten.
  • Stel een international systeem van accounting in, zodat internationale bedrijven geen trucs kunnen uithalen met de prijzen die tussen onderdelen van het bedrijf in rekening worden gebracht, waarmee belastingontduiking op grote schaal en kapitaalvlucht mogelijk zijn.
  • Herstel (in de VS) of introduceer (in Europa) het onderscheid tussen banken die een maatschappelijke functie hebben (en onderwerp die aan extra regels) en banken met een louter commerciële functie.
  • Herstel de in de afgelopen tien – vijftien jaar afgeschafte reguleringsmechanismen, met name voor de grondstoffenmarkten.
  • Scheld de schulden van minst ontwikkelde landen (Least developed countries, LDC’s) kwijt in ruil voor herbebossing en milieubehoud.

Vuist van het Wereld Sociaal Forum?
Het blijft een open vraag in hoeverre het Wereld Sociaal Forum invloed kan uitoefenen op de machthebbers. Vooralsnog lijken de tegenbewegingen veel te verdeeld en te veel bezig met hun eigen profilering en zal de bijeenkomst van het WSF in Porto Alegre waarschijnlijk betrekkelijk onopgemerkt voorbij gaan. Internet heeft nog niet gezorgd voor de beloofde bundeling van democratische krachten, die ooit beloofd werd. Het wereldwijde web lijkt eerder bij te dragen aan versplintering, waarbij elke groepje zijn eigen hoekje heeft, maar van een brede beweging niets terecht komt. Ik krijg in deze graag ongelijk.

Januari 2010

Meer opinie

Written by Bert Ernste

januari 10th, 2011 at 8:11 pm

Globalisering soms krom

leave a comment

Foto van kerstmutsenDe mondialisering van de economie, onder invloed van het Engels meestal globalisering genoemd, heeft als voordeel dat tot dusver arme landen als bijvoorbeeld China, India en Brazilië eindelijk hun aandeel in de economische koek krijgen. (Over de al dan niet eerlijke verdeling in die landen hebben we het even niet.)

Er zijn echter ook rare kanten aan die mondialisering. Een dezer dagen kocht ik in Itanhaém-SP (Brazilië) de mutsen op de foto voor 60 Eurocenten per stuk. Ze bleken geïmporteerd te zijn uit China. Dit terwijl Brazilië, ondanks de economische groei van de laatste jaren, vele armen kent die heel graag wat geld zouden verdienen. Blijkbaar zijn de lonen in China zo veel lager, dan wel de uitbuiting daar zo veel ‘beter’, dat Brazilië voor dit simpele product niet meer kan concurreren, zelfs als daar het (vervuilende) transport van China naar Brazilië nog bij komt. Dat is krom.

Raar idee trouwens dat er containers met kerstmutsjes van enkele centen per stuk over de wereld gaan.

December 2009

Meer Wereld

Written by Bert Ernste

januari 8th, 2011 at 11:33 am